ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ (6)

貢獻者:AIJUN 類別:其他 時間:2023-01-25 20:55:59 收藏數:3 評分:0
返回上页 舉報此文章
请选择举报理由:
收藏到我的文章 改錯字
1 ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠭ
2 ᠡᠷᠲᠡᠨᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠭ
3 ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠣᠰᠪᠠᠯ ᠡᠲᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ
4 ᠡᠷᠲᠡ ᠰᠤᠷᠪᠠᠯ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ
5 ᠥᠭᠡᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶ᠋ᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ
6 ᠥᠰᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠵᠢᠰᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ
声明:以上文章均为用户自行添加,仅供打字交流使用,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任,特此声明!如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除。